Category Archives: Cymraeg

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018, Aberystwyth

Ymlaen Gyda’n Gilydd

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018
8 Mawrth 2018
Amgueddfa Ceredigion, Ffordd y Môr, Aberystwyth
Drysau’n agor am 6.30yp

[English>>]

Cymraeg: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Bydd Amgueddfa Ceredigion yn cyflwyno noswaith ddifyr o sgwrsio a thrafod, a cherddoriaeth gan y Bung Bung Belles.

Bydd panel amrywiol o fenywod lleol sy’n ymgyrchwyr yn siarad am sut allwn ni weithio i greu byd mwy cyfartal. Cewch daith dywys o amgylch yr amgueddfa cyn i bopeth ddechrau, ac yn y diwedd bydd cyfle i’r gynulleidfa ymuno yn y drafodaeth. Mae’n argoeli i fod yn noson llawn ysbrydoliaeth. Croeso i bawb. Trefnwyd mewn partneriaeth ag Aberration.

Y Cadeirydd: Joanne Hopkins
Y Panel: Amal Abu-Bakare, Andrea Hammel, Kate Rose, Michelle Pooley

£6 Gostyngiadau: £5

 

Aberration: “Forbidden Lives” {Cym}

Noson Hanes:
“Forbidden Lives”

{Go to English>>}

23 Chwefror 2018, 7.45yh, Stiwdio, Aberystwyth Arts Centre

Noson arbennig yn nodi Mis Hanesyddol LHDT y DU gyda thrafodaethau byrion a pherfformiadau am straeon cuddiedig o Gymru (ac ambell i gongl o Loegr).

Mi fydd Mike Parker yn dangos cip olwg o’i lyfr nesaf, “On the Red Hill”, sy’n astudiaeth glodforus o ‘hoyw gwledig’ trwy hanes cariadon howy yn yr ugeinfed ganrif.

Mi fydd aelodau o Glitter Cymru, grŵp cymdeithasol BAME LHDT Caerdydd yn trafod eu ffilm benigamp ‘Glitter’, a grëwyd gan Iris Outreach. (Yn ogystal, rydym yn edrych ymlaen at ffilm fydd Abberation yn ei greu gydag Iris).

Cawn glywed am lyfr newydd Norena Shopland, Forbidden Lives (Seren, £12.99): Straeon gwir ryfeddol am y bobl a death o’n Blaenau yn LHDT Cymru.

Daw Tom Marshman ran o’i ddarn theatr sy’n cael ei ddatblygu. Dechreuir “The Geoffrey Train” gyda ‘heddwas golygus’ a dyn hardd ar drên yn ystod y 1950au.

… Ac ymddangosiad gan Fenywod Llangollen.

Cefnogir gan Gwesty Over the Rainbow a Prifysgol Aberystwyth.

*RHYBUDD: mi fydd y digwyddiad yn un gwych ac felly yn gwerthu allan!*

Tocynnau >>

Calendr Mis Hanes Aber (Saes)>>

Aberration: Rydym yn creu ffilm

RYDYM YN CREU FFILM!!

{English version>>}
Rydym yn galw ar holl actorion, cyfarwyddwyr, pobl camera, ysgrifenwyr sgript, technegwyr sain ac unrhwyun sydd am godi ymwybyddiaeth am y problemau sy’n wynebu pobl LDHT.

Mae Aberration wedi ymfalchïo o gael eu dewis fel un o’r grwpiau a fyddai’n cydweithio gyda’r tîm profiadol o Iris yn y Gymuned er mwyn creu ffilm fer sy’n cynnwys cefnogwyr Abberation. Os nad ydych wedi clywed son am y prosiectau o’r blaen, caiff Iris yn y Gymuned ei ariannu er mwyn cydweithio â chymunedau yng Ngymru i godi ymwybyddiaeth o’r matterion mae pobl LHDT yn eu gwynebu gan alluogi pobl i ddatblygu sgiliau yn niwydiant y cyfryngau.

Mae Iris yn y Gymuned yn gyfle gwych a hwylus er mwyn creu ffilm fer ein hunain sy’n dangos cefnogwyr Abberation mewn ffordd gwbwl newydd. Yn ogystal, mi fydd Tîm Iris yn cydweithio gyda chi er mwyn dethol ffilmiau o Archif Gywl Gwobrau Iris a chyflwyno gwyl ffilimiau ein hunain (gan gynwys premier ein ffilm ni) i gynulleidfa o gefnogwyr, gwestau a ffrindiau.

Rydym yn lansio’r prosiect hon yn ystod Mis Hanesyddol LHDT gyda’r teitl: Creu Hanes Ni Ein Hunain. Mae croeso i wahanol syniadau.

Os hoffech fod yn rhan o’r prosiect, mae’n hanfodol eich bod ar gael ar gyfer y dyddiadau canlynol.

Lleoliad: Prifysgol Aberystwyth
Dydd Sul, 25ain o Chwefror, 10:00 – 16:00
Dydd Sadwrn, 24ain o Fawrth, trwy’r dydd, mi fydd oriau yn cael eu penodi
Mi fydd te a choffi ar gael, dewch a chinio eich hunain.

Nid yw’n bosib cymryd rhan am ran o’r prosiect gan ei bod hi’n hanfodol i weithredu fel tîm cyflawn, lle mae pob unigolyn yn hanfodol.

Mi fydd y cyfarfod cyntaf gyda Thîm Iris ar y 25ain o Chwefror yn penodi cysyniad y ffilm fer ac felly rydym yn chwilio am unigolion creadigol i ymuno a chyflwyno syniadau er mwyn helpu ysgrifennu’r stori. Mi fydd hyn yn cael ei gyflawni o fewn rhwng 5 a 6 awr gan gynnwys egwyl ar gyfer cinio. Ar y 24ain o Fawrth mi fyddom yn symud ymlaen i ffilmio’r cysyniad.

Os rydych am fod yn rhan o gynllunio ein Gŵyl Gwobr Iris Bychain a dethol o archif Gwobr Iris, dewch a mynychu cyfarfod rhaglennu ar y 18fed o Ebrill gyda’r hwyr. Y dyddiad darpariaeth ar gyfer y Gŵyl Gwobr Iris Bychain yw Dydd Gwener y 18fed o Fai.

Cysylltwch â Jane Hoy cyn gynted â phosib er mwyn cadw lle neu am fwy o fanylion: janehoy99[at]gmail.com

Aberration: Out for Summer

Aberration

OUT FOR SUMMER

THEATR + CERDDORIAETH + GAIR LLAFAR // THEATRE + MUSIC + SPOKEN WORD

A hot night of Aberration music, theatre and spoken word with Tom Marshman, Kedma, Mike Parker, Helen Sandler and new acts! Champagne auction for Ugandan safe house for LGBT people. Event in English. Tickets on sale now at £7.50 from Aberystwyth Arts Centre.

miniflyeroutweb

RHAGLEN

{scroll down for English}

Bydd Tom Marshman yn cyflwyno detholiad o ei sioe newydd, Kings Cross Remix, fel gwaith ar y gweill. Gwau at ei gilydd o straeon y bobl a brofodd yn llaw gyntaf, mae sioe ‘un dyn’ Tom yn dathlu lleisiau aflafar o Lundain y 1980au.

Mae Tom yn artist perfformiad sy’n trawsnewid cyfrifon bob dydd i mewn i theatr. Mae gwaith blaenorol yn cynnwys ‘Move Over Darling’.

“Un o’r pethau mwyaf cyffrous am waith Marshman yw ei allu i ddewis pwnc sy’n ymddangos yn fach ac edrychwch drwy’r haenau i ddatgelu rhywbeth annisgwyl a dwys” – Big Issue

GWEITHDY Bydd Tom hefyd yn cynnal gweithdy cyn Aberration, am addasu cyfweliadau am sgript. Yn addas ar gyfer pawb, os ydych yn gwybod am theatr neu beidio. Chi jyst angen i fod hyd am gymryd rhan! Manylion.
+++

KedmaMae Kedma yn leisydd proffesiynol o Aberystwyth sydd wedi graddio yn ddiweddar gyda Gradd Dosbarth Cyntaf Anrhydedd o Sefydliad Cerddoriaeth Fodern Prydain ac Iwerddon (BIMM) sy’n cael ei ystyried yn eang fel ysgol flaenllaw Ewrop ar gyfer cerddoriaeth gyfoes.

Mae hi bellach yn gweithio fel cerddor sesiwn gigio yn helaeth fel prif leisydd a chefnogaeth ar gyfer lleoliadau o fri, teledu, radio, llong fordaith ayyb. Yn fwyaf diweddar bu’n perfformio fel egwyddor ganwr yn ‘The Ballroom Bloomsbury’ ar gyfer lansiad y sioe arobryn “London Never Dies”ar gyfer y Clwb Cabaret Llundain. Yn lleol, efallai y byddwch yn adnabod hi o berfformiadau gyda “Elinor Powell’s Sgarmes”.

Mae ei llais yn gyfoethog ac yn llawn enaid ac mae ei pherfformiadau yn gwbl hudolus.

www.kedmamacias.co.uk

+++

Mike Parker yn sôn am ei lyfr newydd, The Greasy Poll (Y Lolfa, Mai) –  y dyddiadur am ei ymgyrch rhwystro i gael ei ethol yn Aelod Seneddol dros Geredigion.

Fel Sais hoyw, nid oedd llenor Mike Parker y dewis amlwg fel ymgeisydd Plaid Cymru yn eu sedd targed o Geredigion yn yr etholiad cyffredinol 2015. Diolch i’r afluniadau gwarthus y wasg, daeth yr ymgyrch yn frwnt  fel un o’r gwaethaf yn hanes yr ardal; gan alw ar hiliaeth, homoffobia, creu Stormydd ar Twitter a chyfraniad gan yr heddlu. The Greasy Poll ydi dyddiadur “ddoniol, cyffrous a brawychus” (Patrick McGuiness) Mike o’r ymgyrch a’i gwersi ehangach ar sut mae ein system wleidyddol yn ein methu. Byddwch un o’r rhai cyntaf i glywed Mike yn darllen o gofiant doniol a ddeifiol.

+++

Nid yw Helen Sandler yn un o’r tîm Aberration yn unig, mae hi hefyd yn awdur. Bydd Helen yn darllen i ni oddi wrth ei nofel nwydus newydd, ‘The Wishmistress’, am ddwy fenyw yn ceisio peidio â chael affêr.

HEFYD Ocsiwn Bwced Siampaen ar gyfer y tŷ diogel a gefnogwn yn Uganda ar gyfer pobl LHDT. Mae Bar Rummers wedi rhoddwyd yn garedig i ni magnwm o Siampaen. Byddwn yn arwerthu i ffwrdd mewn ffordd arbennig – cael gwybod mwy ar y noson a dod â rhywfaint o arian parod!

Ar ôl y digwyddiad aros i sipian coctels gyda’r artistiaid yn y bar Canolfan y Celfyddydau ac ar y teras.

ARCHEBWCH EICH TOCYNNAU NAWR!

=====

PROGRAMME

Tom Marshman will present an extract from his new show, Kings Cross Remix, as a work in progress. Woven together from the stories of the people who experienced it first hand, Tom’s one-man show celebrates the raucous voices of 1980s London.

TomMarshmanWebXTom is a performance artist who transforms everyday accounts into theatre. Previous work includes the acclaimed Move Over Darling.

“One of the most exciting things about Marshman’s work is his ability to pick a seemingly small subject and peel back the layers to expose something unexpectedly profound” – Big Issue

WORKSHOP Tom will also run a workshop before Aberration, about turning interviews into a script. Suitable for everyone, whether you know about theatre or not. You just need to be up for taking part! Details.
+++

Mike Parker will read from and talk about his new book, The Greasy Poll (Y Lolfa, May) – the diary of his thwarted campaign to be elected as MP for Ceredigion last year.

As a gay Englishman and a writer, Mike was not the obvious choice for Plaid Cymru candidate. Thanks to the outrageous distortions of the press, the campaign became the filthiest in the area’s history, invoking racism, homophobia, Twitterstorms and police involvement.

GreasyPollWebThe Greasy Poll is Mike’s “funny, thrilling and terrifying” (Patrick McGuiness) diary of the campaign, and its wider lessons on how our political system is failing us. Be one of the first to hear Mike read from this hard-hitting and humorous memoir.

+++
Kedma is a professional vocalist from Aberystwyth who has recently graduated with a First Class Honours Degree from The British & Irish Modern Music Institute (BIMM) which is widely regarded as Europe’s leading school for contemporary music.

She now works as a session musician gigging extensively as a lead and backing vocalist for prestigious venues, TV, radio, cruise ship etc. Most recently she performed as a principal vocalist at The Bloomsbury Ballroom for the launch of the award-winning show London Never Dies for The London Cabaret Club. Locally, you may recognise her from performances with Elinor Powell’s Sgarmes.

Her voice is rich and soulful and her performances are completely captivating.

www.kedmamacias.co.uk

+++
Helen Sandler is not just one of the Aberration team, she’s also a writer. Helen will be reading to us from her sultry new novel, The Wishmistress, about two women trying not to have an affair.

PLUS Champagne Bucket Auction for the safe house we support in Uganda for LGBT people. Rummers Bar have kindly donated a magnum of champagne. We will be auctioning it off in a special way – find out more on the night and bring some cash!

After the event please stay to sip cocktails with the artists in the Arts Centre bar and on the terrace.

BOOK YOUR TICKETS NOW!

Aberration, 1st feb Aberystwyth Arts Centre. Photo by Daryl Ras Gdalya Jemmott

Aberration goes Beyond the Binary

//Aberration discussion//

//BEYOND THE BINARY:

All the Genders We Are//

{Ewch i lawr y dudalen am y testun Cymraeg}

Monday 7 March 2016 at 6pm in the Executive Boardroom of the Visualisation Centre on Aberystwyth University main campus. FREE EVENT, just turn up.

Directions: Turn on to campus and take the first right, follow the road down and the visualisation centre is a big modern building – the first building on your right (known as ‘the ship’)

Aberration are proud to be part of Aberystwyth University’s week of events around International Women’s Day with our discussion: ‘Beyond the Binary: all the genders we are’.

gender booksAre you female? Male? Or do you live beyond those ‘binary’ divisions? What does gender mean to us today?

Speakers from our Aberration community will set the scene by talking about their own lives, genders, politics and art, including trans and agender identities. Followed by a friendly open discussion for all, chaired by Helen Sandler.

Event in English // Mae’r digwyddiad yma yn Saesneg.

Ddydd Llun 7fed Mawrth byddwn ni’n falch o chwarae rhan yn yr wythnos o ddigwyddiadau ym Mhrifysgol Aberystwyth i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gydag ein trafodaeth Aberration: ‘Beyond the Binary: all the genders we are’. Bydd yn dechrau am 6pm yn Ystafell Gyfarfod y Ganolfan Ddelweddu ar brif gampws y Brifysgol.

Bydd siaradwyr o’n cymuned Aberration yn agor y mater drwy sôn am eu bywydau eu hun, a’u rhyweddau, eu gwleidyddiaeth a’u celf, gan gynnwys hunaniaethau traws ac anryweddol.

Aberration: All Queered Up 19 Feb 2016

Amy Dillwyn
Amy Dillwyn (R&S Morris)

All Queered Up

Celebrating LGBT History Month

Dathlu Mis Hanes LGBT

7.45pm Friday 19 February 2016 (doors open 7.30pm) Aberystwyth Arts Centre Studio

7:45pm Gwener 19 Chwefror (drysau am 7:30pm) Stiwdio Canolfan y Celfyddydau

Tickets £7.50 from box office // Tocynnau £7.50 o’r Swyddfa Docynnau:
www.aberystwythartscentre.co.uk  01970 623232

An evening of talks, discussion
and music

Noswaith o gerddoraeth, siarad a thrafod

The life, loves & literature of Amy Dillwyn

Amy Dillwyn (1845-1935) was an iconoclastic novelist and a trailblazing female industrialist, described as ‘one of the most remarkable women in Great Britain’. For over 30 years, she was inspired and troubled by her unrequited love for the woman she called her ‘wife’ in her diaries, a story which she tells over again in her fiction.  This talk takes in the life, loves, and literature of this cigar-smoking pioneer. Presented by Dr Kirsti Bohata of Swansea University.

Cyflwyniad i’r awdur Amy Dillwyn gan Kirsti Bohata o Brifysgol Abertawe.

A conversation with Miss Frances Power Cobbe and Miss Mary Charlotte Lloyd

Frances Power Cobbe
Frances Cobbe

The writer and women’s rights campaigner Frances Power Cobbe (1822-1904) and her lifelong partner, the sculptor Mary Charlotte Lloyd, met in Rome. They lived together first in London and then near Dolgellau. Buried a century ago in the churchyard at Llanelltyd, they speak from beyond the grave about their lives and passions. Presented by Aberration’s own Jane Hoy and Helen Sandler.

Sgwrs o du hwnt i’r bed gyda’r awdur ac ymgyrchwr hawliad menwyod Frances Power Cobbe, a’i phartner oes a cherflunydd Mary Charlotte Lloyd. Cyflwynir gan Jane Hoy and Helen Sandler.

Thinking Gay Pictures: Art History and Gay Men 

The ‘father of art history’ was a gay man, J.J.  Winckelmann (1717 – 1768). His writings changed the way people viewed art. This illustrated talk looks at the effect his sensibility had on generations of  gay men and the ways in which they made, viewed and pursued sculptures and pictures – and represented their own desires. Presented by Professor Colin Cruise of Aberystwyth University.

Sgwrs am Gelf Hoyw gan Colin Cruise o Brifysgol Aberystwyth.

GirodetEndymionWeb
The Sleep of Endymion by Anne-Louis Girodet

Discussion

The evening is chaired by historian Norena Shopland, who will get us all talking about the LGBT lives of the past. Norena’s focus is the enormous influence people from Wales have made on all aspects of sexual orientation and gender identity. But when it comes to people from history, can we retro-sexualise individuals? Are modern terms such as homosexual and transgender appropriate?

Caiff y noswaith ei Chadeirio gan yr Hanesydd Norena Shopland, a fydd hefyd yn siarad am fywydau pobl LGBT y gorffennol.

Music

StephanieFineganWeb
Stephanie Finegan

Musical interlude from Stephanie Finegan: singer-songwriter, poet, force of nature.

Bydd cerddoriaeth byw gan gyfansoddwraig a’r gantores Stephanie Finegan.

Info & booking

Event in English // Mae’r digwyddiad yma yn Saesneg.

All welcome // Croeso i bawb

Tickets £7.50 from box office // Tocynnau £7.50 o’r Swyddfa Docynnau:
www.aberystwythartscentre.co.uk  01970 623232

Join our Facebook group: Aberration Cymru

‘Be part of the queer arts scene that’s taking Mid Wales by storm’ – Diva magazine

Aberration is brought to you by Enfys Aber and SpringOut, in partnership with Aberystwyth Arts Centre.
Partneriaeth rhwng Enfys Aber, SpringOut a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Aberration Mai 2015 RHAGLEN

Aberration yn cyflwyno:

Hoyw Heddiw // Gay Today

>>English here>>

Nos Sadwrn, Mai’r 9fed, 7yh (am 7.30)
Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol,
Prifysgol Aberystwyth, Campŵs Penglais
£7 y tocyn gyda gwydraid o win

>>Prynwch tocynnau>>
Aberration, 1st feb Aberystwyth Arts Centre. Photo by Daryl Ras Gdalya Jemmott

Beth yw profiad LGBT yng Nghymru
heddiw (a thu hwnt)?
Noswaith llawn trafodaeth,
darlleniadau a cherddoriaeth fyw

7yh Diodydd

7.30yh Cyflwyniad gan Dr Jenny Mathers, pennaeth yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac arbenigydd mewn materion hawliau dynol Rwsieg, gan gynnwys Pussy Riot a’r gyfraith gwrth-hoywon.

7.45yh Trafodaeth yn ymwneud â’r profiad o fod yn LGBT yng Nghymru, gyda’n panel campus:

Jaci Taylor, maer lesbiaidd cyntaf y DU i benodi ei phartner yn faeres (Aberystwyth, 2000).

Gareth Lloyd Roberts, cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, cyn-gynhyrchydd Canolfan Mileniwm Cymru.

Paddy O’Malley, cydolygydd a sylfaenydd cylchgrawn The Aberystwyth EGO ac aelod o’r grŵp, Sgarmes.

Cadeirydd – Elisa Haf, yn frodorol o Aber a chanddi radd meistr mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a diddordeb mewn ffeministiaeth o’r adain chwith.

Mae pob un o’r siaradwyr yn medru’r Gymraeg ac fe gynhelir y drafodaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg gydag adnoddau cyfieithu ar y pryd ar gael. Dilynir gan sesiwn holi – cyfle i chi holi eich cwestiynau chi i’r panel.

8.45yh Toriad

9yh Trafodaeth a darlleniad gan Richard Margraff Turley o’i lyfr newydd, The Cunning House. Mae’r llyfr yn ymwneud â’r rhagfarnau homoffobaidd tuag at y diwylliant hoyw yn Llundain y rhaglywiaeth a’r ymosodiad ar The White Swan ‘molly house’.

9.15yh Cerddoriaeth amlieithog gyda’r crwniwr o Fachynlleth, Nicola Burgess a’i band.

10yh Diwedd – dewch am ddiod ym mar y Canolfan Celfyddydau ac i drafod themâu’r noswaith.

Amcangyfrif yw’r rhaglen. Gall yr amserlen newid yn ôl rhediad y noswaith.

Cyflwynir Aberration i chi gan Enfys Aber (Rhwydwaith Staff LGBT Prifysgol Aberystwyth) a SpringOut (digwyddiadau celfyddydol i fenywod, pobol LGBT a’u ffrindiau).

>>Prynwch tocynnau ar-lein>>

>>Ymunwch â’r digwyddiad Facebook>>

>>Gwelwch lluniau o’r Aberration diwethaf>>

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2014 Machynlleth

Cynhelir digwyddiadau Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn Machynlleth gan grŵp lleol o fenywod, ‘Rhwydwaith Merched Bro Ddyfi’. Dyma ein rhaglen am y diwrnod:

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2014

International Women’s Day 2014 – English >>

Dydd Sadwrn 8 Mawrth, Clwb Bowlio Machynlleth

Cymraeg

11.30 y.b – 1.30 y.h ‘Rock Up!’
Sesiwn roc i ferched o bob oed – rhowch tro ar chwarae’r drymiau neu’r gitar fel seren roc hefo’r Rock Project. Am ddim.

2 y.h – 3 y.h – Beth mae cydraddoldeb i fenywod yn ei olygu i chi?
Sgwrs bywiog o dan arweiniad Elena Blackmore a Bec Sanderson o’r ‘Public Interest Research Centre (PIRC)’. Dewch i rannu eich syniadau. Merched yn unig. Am ddim.

3.30 y.h – 5 y.h – Blasu’r Gymraeg
Digwyddiad Cymraeg – cyfle i flasu a phrynu bwydydd gan ferched o fusnesau lleol. Croeso i bawb, yn cynnwys dechreuwyr pur. £2 wrth y drws, yn cynnwys paned.

6 y.h – 7 y.h ‘Hold Fast’
Perfformiad arbennig gan gwmni hanes-ar-lafar, ‘Unearthed’. Casgliad o leisiau merched lleol yn sôn am bynciau amrywiol, o lechi i’r enaid. Croeso i bawb. Am ddim.

8 y.h ‘Cabaret’
Noson o gerddoriaeth, comedi a darlleniadau yng nghwmni merched talentog yr ardal, yn cynnwys The Bung Bung Belles, Izzy Rabey, Julie Grady Thomas. Meic agored ar gael hefyd (cysylltwch â Helen Sandler o flaen llaw os am dair munud ar y llwyfan – helensandler@gmail.com)
Croeso i bawb dros 14 oed
£3 wrth y drws (£2 consesiwn, £1 i bobl yn eu harddegau, £8 i roddwyr/cefnogwyr)
Raffl

Ariennir gan Lywodraeth Cymru a Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (Women’s Equality Network Wales)